POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Z dniem 25 maja 2018 zmieniły się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację.

 

INFORMACJA CENTRUM KULTURY „ZAMEK” W KOŻUCHOWIE 

klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku

Administrator danych osobowych – Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia  informuje:

  • Administratorem danych osobowych klientów centrum jest :

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów

  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Raczykowska

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów

– przez e-mail:  raczykowska@zamekkozuchow.pl

  • Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań jednostki.
  •  Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia.
  •  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  •  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  •  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.