Informacja o projekcie „Spotkania seniorów z pogranicza Kożuchów – Schwepnitz 2017”

spotkania-senioró-pogranicza-2018

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:

Spotkania seniorów z pogranicza Kożuchów-Schwepnitz 2017

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent FMP:

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów ( www.zamekkozuchow.pl)

Partner Projektu:

Gemeinde Schwepnitz ( www.schwepnitz.de)

Opis zrealizowanego projektu:

Miasto Kożuchów i Gmina Schwepnitz podpisały Umowę o partnerstwie w roku 2011. Od tego czasu do roku 2016 prowadzona była wymiana i spotkania mieszkańców na poziomie administracji. Młodzież z Kożuchowa uczestniczyła w Turnieju piłki nożnej w Schwepnitz a pszczelarze spotykali się w ramach swoich działań. Doszło również do spotkań strażaków z obu miast. W roku z inicjatywy Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie podjęto decyzję o zintensyfikowaniu współpracy i włączeniu do niej nowych sfer. Pomysł taki poparły władze obu miast partnerskich. W związku z powyższym, po licznych konsultacjach w środowiskach CK „Zamek” zaproponowało włączenie do współpracy seniorów z obu stron granicy. Pomysł taki został przyjęty z dużym zadowoleniem przez stronę niemiecką i na tej podstawie powstał niniejszy Wniosek. W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania seniorów i 4 spotkania personelu projektu. Spotkania personelu były konieczne ze względu na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy. Obie strony uznały, ze dożynki i święta Bożego Narodzenia to dobry czas na wspólne działania, dlatego projekt zwierał takie właśnie kroki. Składając Wniosek o dofinansowanie oferent zakładał, że projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem w swoich środowiskach ale osiągnięte rezultaty przerosły wszelkie oczekiwania w tym zakresie. Spotkania stały się wielkim świętem obu partnerów. Możliwość wyjazdów i wzajemnego poznania przyczyniły się do przełamania negatywnych stereotypów. Nawiązane przyjaźnie owocują obecnie nowymi kontaktami pomiędzy mieszkańcami partnerskich miast. Rezultaty projektu można zaobserwować już obecnie. Gmina Schwepnitz okazując zaufanie partnerowi jakim jest CK „Zamek” złożyła Wniosek o dofinansowanie kolejnych działań skierowanych do mieszkańców obu miast . Z kolei CK „Zamek” w Kożuchowie będzie kontynuować podjęte działania w roku 2018 występując do Euroregionu o ich wsparcie finansowe. Tak duże wzajemne zrozumienie jest zasługą ogromnej życzliwości ze strony władz Schwepnitz i Kożuchowa oraz woli kontynuowania podjętej współpracy partnerskiej. W roku 2018 dojdzie nie tylko do spotkań seniorów ale również dzieci z klubu sportowego, pszczelarzy, nauczycieli ze szkół podstawowych. Mieszkańcy Schwepnitz przyjadą do Kożuchowa na Turniej Rycerski a kożuchowianie pojadą do Niemiec na dożynki i Święto 675 –  lecia miasta. Podjęta współpraca może służyć za wzorzec dla innych partnerów.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest pogłębienie i zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy CK „Zamek” i Gemeinde Schwepnitz dla minimalizowania barier na pograniczu polsko – saksońskim.

Okres realizacji:

30.06.2017 – 30.12.2017

Wartość zrealizowanego projektu:

11.935,92 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

Czytaj więcej

Spotkania Seniorów pogranicza 2018

W roku 2018 Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie realizowało projekt „Spotkania Seniorów Pogranicza Kożuchów -Schwepnitz 2018”.  To już II edycja projektu! Partnerem Projektowym była gmina Schwepnitz. Było to wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2020. W ramach projektu odbyły się dwa spotkania, adresowane do Seniorów. Pierwsze z nich odbyło się 25 kwietnia 2018 w Schwepnitz – grupa 30 seniorów wzięła udział w spotkaniu integracyjnym – odbyły się prezentacje artystyczne, wspólna biesiada oraz warsztaty muzyczne. Drugim spotkaniem było spotkanie 28 listopada 2018. Tym razem Seniorzy ze Schwepnitz przybyli do Kożuchowa na wspólne występy artystyczne, kolędowanie i warsztaty taneczne. Realizacja tego projektu pokazała, jak ważna dla naszej gminy i gminy Schwepnitz jest współpraca adresowana do tej właśnie grupy. Grupy Seniorów. Podczas tych spotkań obie grupy miały okazję do rozmów, wspólnych występów, nawiązania kontaktów i nowych przyjaźni. Wierzymy, że również w przyszłym roku uda się kontynuować Spotkania Seniorów Pogranicza.

 

 

Czytaj więcej