RODO

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że:

• Administratorem danych pozyskiwanych i przetwarzanych Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów, tel.:68 355 35 36, adres e-mail: sekretariat@zamekkozuchow.pl, Inspektor Ochrony Danych, iod@zamekkozuchow.pl

• Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań jednostki.

• Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie, zajęciach lub konkursie.

• Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

Czytaj więcej